Neįgalumo lygis ir nustatymas

NEĮGALUMO LYGIS
Neįgalumo lygis - tai kompleksiškai įvertinus nustatytas asmens sveikatos būklės, savarankiškumo kasdieninėje veikloje ir galimybių ugdytis netekimo mastas. Neįgalumo lygis nustatomas asmenims iki 18 metų, išskyrus asmenis, kurie yra (buvo) draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu.
Neįgalumas gali būti trijų lygių :

1. Sunkaus neįgalumo lygis - asmens būklė, kai dėl ligos, traumos, sužalojimo, įgimtų arba vaikystėje įgytų sveikatos sutrikimų, aplinkos veiksnių neigiamo poveikio žymiai sumažėjusios galimybės ugdytis, dalyvauti, veikti ir būtina nuolatinė kitų žmonių slauga, priežiūra, pagalba;
2. Vidutinio neįgalumo lygis - asmens būklė, kai dėl ligos, traumos, sužalojimo, įgimtų arba vaikystėje įgytų sveikatos sutrikimų, aplinkos veiksnių neigiamo poveikio sumažėjusios galimybės ugdytis, dalyvauti, veikti ir reikia nenuolatinės kitų žmonių priežiūros, pagalbos;
3. Lengvo neįgalumo lygis - asmens būklė, kai dėl ligos, traumos, sužalojimo, įgimtų arba vaikystėje įgytų sveikatos sutrikimų, aplinkos veiksnių neigiamo poveikio nežymiai sumažėjusios galimybės ugdytis, dalyvauti, veikti.

NEĮGALUMO LYGIO NUSTATYMAS
1. Neįgalumo lygį NDNT nustato:
1.1. Asmeniui atvykus į NDNT teritorinį skyrių arba apžiūrėjusi jį namuose (ligoninėje) tais atvejais, kai yra sunkių asmens organizmo funkcijų sutrikimų;
1.2. Asmeniui nedalyvaujant, kai iš pateiktų medicininių dokumentų nekyla abejonių dėl neįgalumo lygio nustatymo.
2. Nustatydama neįgalumo lygį NDNT:
2.1. Vertina medicininius ir kitus dokumentus;
2.2. Reikalui esant, kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, kurios GKK išdavė siuntimą, arba į kitas įstaigas ar institucijas dėl papildomų medicininių ar kitų dokumentų (informacijos) pateikimo, jeigu gauti medicininiai ar kiti dokumentai yra neišsamūs ar jų nepakanka;
2.3 Sprendžia dėl asmens apžiūros poreikio, jos vietos, prireikus rekomenduoja asmenį gydantiems gydytojams papildomai ištirti jo sveikatos būklę;
2.4. Įvertina pedagoginės psichologinės tarnybos pažymą dėl pedagoginio psichologinio asmens specialiųjų ugdymosi ir specialiųjų poreikių įvertinimo;
2.5. Pildo NDNT direktoriaus patvirtintos formos Neįgalumo lygio vertinimo aktą;
2.6. Per 15 darbo dienų nuo reikalingų dokumentų gavimo dienos priima sprendimus dėl asmens neįgalumo lygio, jo priežasties, atsiradimo laiko ir termino.
3. Nustačiusi neįgalumo lygį, NDNT užpildo nustatytos formos Neįgalumo lygio pažymą (toliau - Pažyma), patvirtintą socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu.
4. Pažyma per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos išduodama ar išsiunčiama registruotu paštu asmens tėvams (įtėviams), globėjams ar rūpintojams jų nurodytu adresu.
5. Asmens tėvams (įtėviams), globėjams ar rūpintojams prašant, NDNT priima sprendimą dėl asmens, kuriam buvo nustatytas invalidumas, praėjusio laikotarpio neįgalumo lygio pripažinimo tuo atveju, kai jis, jo tėvai (įtėviai), globėjai ar rūpintojai praleidžia kartotinio tikrinimo NDNT laiką. Tuo atveju atgaline data gali būti nustatomas ne ilgiau kaip trijų praėjusių metų neįgalumo lygis, skaičiuojant nuo dokumentų NDNT gavimo datos.


PAKARTOTINIS NEĮGALUMO LYGIO VERTINIMAS
1. NDNT atlieka pakartotinį neįgalumo lygio vertinimą:
1.1. Pasibaigus nustatyto neįgalumo lygio terminui;
1.2. Pasikeitus asmens sveikatos būklei;
1.3. Asmens tėvams (įtėviams), globėjams ar rūpintojams, ar išmoką mokančiai institucijai nesutinkant su NDNT priimtu sprendimu;
1.4. Vykdydama Ginčų komisijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - Ginčų komisija) sprendimą.
2. Dėl neįgalumo lygio peržiūrėjimo gali kreiptis:
2.1. Asmens tėvai (įtėviai), globėjai ar rūpintojai;
2.2. Išmoką mokanti institucija;
2.3. Ginčų komisija.
3. Asmens neįgalumo lygiui pakartotinai įvertinti turi būti pateikti (gauti) dokumentai.
4. Asmens neįgalumo lygis pakartotinai įvertinamas ir sprendimas priimamas per 15 darbo dienų nuo visų neįgalumo lygiui pakartotinai įvertinti reikiamų dokumentų NDNT gavimo dienos.
5. NDNT apie pakartotinio neįgalumo lygio vertinimo rezultatus informuoja asmens tėvus (įtėvius), globėjus ar rūpintojus, išmoką mokančią instituciją, prireikus - asmenį gydantį gydytoją ir Ginčų komisiją.
6. Išmoką mokanti institucija, nesutinkanti su NDNT sprendimu, per 30 kalendorinių dienų po neįgalumo lygio NDNT peržiūrėjimo dienos turi teisę kreiptis į Ginčų komisiją, kuri ginčus dėl neįgalumo lygio nagrinėja ir sprendimus priima socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka.
7. NDNT, pakeitusi sprendimą, išduoda naują Pažymą.


ASMENS TĖVŲ (ĮTĖVIŲ), GLOBĖJŲ AR RŪPINTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS
1. Asmens tėvai (įtėviai), globėjai ar rūpintojai turi teisę:
1.1. Kreiptis į NDNT dėl neįgalumo lygio nustatymo jų vaikams, globotiniams ir rūpintiniams;
1.2. Būti supažindinti su asmens neįgalumo lygio nustatymo išvadomis ir NDNT priimtu sprendimu;
1.3. Į informacijos apie asmenį bei dokumentų konfidencialumą;
1.4. Per 30 kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo dienos kreiptis raštu į NDNT direktorių dėl pakartotinio neįgalumo lygio vertinimo;
1.5. Per 30 kalendorinių dienų po neįgalumo lygio NDNT peržiūrėjimo dienos kreiptis į Ginčų komisiją;
1.6. Ginčų komisijos sprendimą dėl neįgalumo lygio apskųsti teismui įstatymų nustatyta tvarka.
2. Asmens tėvai (įtėviai), globėjai ar rūpintojai privalo teikti neįgalumo lygiui nustatyti reikiamą informaciją.

Informacijos šaltinis: NDNT

 

LENGVATŲ SĄRAŠAS

Medikamentai
100 procentų bazinės kainos kompensuojamiesiems vaistams, įrašytiems į Ligų ir kompensuojamų vaistų joms gydyti bei į Kompensuojamų vaistų sąrašus, ir medicinos pagalbos priemonėms, įrašytoms į Kompensuojamų medicinos pagalbos priemonių sąrašą, ambulatoriniam gydymui.

LR Sveikatos draudimo įstatymas, 10 str. 2 d. 1 p.

Gydymas
Kompensuojama visa medicininės reabilitacijos bazinė kaina, įskaitant sveikatą grąžinantį gydymą po sunkios ligos ar traumos pagal Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą sąrašą. Kompensuojama 90 procentų bazinės sanatorinio gydymo kainos.
LR Sveikatos draudimo įstatymas, 11 str. 2 d.
Darbas ir atostogos
Darbuotojai, turintys neįgalių vaikų, negali būti skiriami dirbti viršvalandinius darbus arba siunčiami į komandiruotes, jeigu patys nesutinka.

LR Darbo kodeksas, 150 str. 4 d.


Darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką, suteikiama viena papildoma poilsio diena per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas dviem valandomis per savaitę), apmokant už tai iš įmonių, įstaigų, organizacijų ir ūkio lėšų.

LR Darbo kodeksas, 214 str.


Darbuotojams, vieniems auginantiems neįgalų vaiką, suteikiamos 35 kalendorinių dienų kasmetinės atostogos.

LR Darbo kodeksas, 166 str. 2 d. 2 p.

Teisė pasirinkti kasmetinių atostogų laiką po 6 mėnesių nepertraukiamo darbo įmonėje, turi darbuotojai vieni auginantys neįgalų vaiką.

LR Darbo kodeksas, 169 str. 4 d. 8 p.


Kompensacija už transporto išlaidas
Neįgalūs vaikai (su nustatytais medicininiais požymiais) turi tiesę kiekvieną mėnesį gauti 0,25 MGL dydžio transporto išlaidų kompensaciją.

LR transporto įstatymas, 7 str. 1 d. 1 p.

Šeimos, auginančios neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, arba neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam iki 2005 m. liepos 1 d. buvo pripažinta visiška negalia, vieną kartą per 6 metus turi teisę gauti iki 32 MGL dydžio lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensaciją.

LR transporto įstatymas, 7 str. 1 d. 2 p.


Teisė įsigyti vienkartinį važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais, keleiviniais traukiniais bei vienkartinį arba mėnesinį vardinį važiavimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais, reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais bilietą su 80 proc. nuolaida, bei juos lydintis vienas asmuo.

LR transporto įstatymas, 5 str. 1 d.


Švietimas
Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka neįgalūs vaikai aprūpinami specialiosiomis ugdymo, mokymo priemonėmis, jiems pritaikoma mokymosi vieta. Ugdomi, mokomi atsižvelgiant į jų sugebėjimus, polinkius, fizinę ir psichinę būklę bendrose ugdymo, mokymo įstaigose gyvenamojoje vietoje, namuose arba specialiosiose įstaigose. Ugdymo, mokymo įstaigos negali atsisakyti priimti neįgalaus vaiko dėl jo negalios.


Būstas
Šeimoms, kuriose yra neįgalus vaikas, iki 2002 12 31 lengvatinėmis sąlygomis gavusiems kreditus ir po 2003 01 01 šeimoms, kuriose yra neįgalus vaikas, - padengiama 20 procentų suteikto kredito likučio sumos.

LR Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įgyvendinimo įstatymas, 6 str. 1 d. 1 p.


Šeimoms, kuriose yra neįgalus vaikas, turinčioms būstą, nepritaikytą neįgaliųjų, kurių judėjimo funkcija sutrikusi, poreikiams, parama teikiama turimam būstui rekonstruoti, pritaikant jį neįgaliųjų poreikiams Valstybės remiamų būsto kreditų teikimo tvarka (120 tūkst. litų būstui rekonstruoti, taip pat būstui pritaikyti neįgaliųjų poreikiams, neatsižvelgiant į asmens šeimyninę padėtį). Subsidija būsto kredito daliai padengti. Šeimoms, kuriose yra neįgalus vaikas, padengiama 20 proc. suteikto kredito (ar kredito likučio) sumos.

LR Gyventojų aprūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymas, 4 str. 2 d. 3 p.

Šeima, kurioje yra neįgalus vaikas, gyvenanti savivaldybės išnuomotame būste, kurio naudingasis plotas, tenkantis 1 šeimos nariui yra mažesnis kaip 10 kv.m. arba 14 kv.m., turi teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą. Šeimų, kuriose yra neįgalus vaikas ir turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašai sudaromi pagal prašymo įregistravimo savivaldybėje datą. Į šį sąrašą įrašomos šeimos, kuriose yra neįgalus vaikas.

LR Gyventojų aprūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymas, 11 str. 2 d. 3 p.

Rekvizitai

Labdaros ir paramos fondas “Mažoji širdelė”
Banko sąskaitos Nr.: AB Swedbank,
LT15 7300 0101 2111 7963
Įmonės kodas: 302484122
Adresas: Krivių g. 48-16, LT-01209 Vilnius
El. paštas: info@mazojisirdele.lt

Bendradarbiaujame su

Paramos mažylio širdžiai fondas

Mes "Facebook'e"

fb

© 2016 Mažoji širdelė. Visos teisės saugomos. Sprendimas: ITgidas.lt
Slapukai leidžia mums lengviau suteikti jums mūsų paslaugas. Naudodamiesi mūsų paslaugomis jūs leidžiate mums naudoti slapukus.